เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

อันโตนาที แบบต่างๆ

อันโตนาที แบบต่างๆ

จากภาพกราฟ อันโตนาทีแบบทั่วไปจะมีค่าที่แตกต่างจากแบบของฮินดู แบบสารัมภ์ และแบบอื่่นๆอย่างเห็นได้ชัด
แบบทั่วไปมีค่าที่เป็นเส้นตรงหักงอไม่โค้งตามแบบอื่นที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

ระยะเวลาในแต่ละส่วนของอันโตนาทีแม้ดูเหมือนจะมีความคล้ายกับวิถีการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ แต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันโดยตรง

อันโตนาทีน่าจะมาจากระยะเวลาที่โลกหมุนตัวเองทำให้เห็นดวงอาทิตย์โคจรในแต่ละราศีต่างกันไป ซึ่งเกิดจากการที่โลกเอียง

ในโปรแกรม 4ZSuriya ใช้อันโตนาที 3 แบบ คือ แบบทั่วไป อีก 2 แบบ Auto เป็นการคำนวณตามตำแหน่ง Longitude/Latitude

ในการใช้อันโตนาทีแบบทั่วไปนั้น วิธีการคำนวณหาอนาคตอุทัยเพื่อคำนวณหาลัคนาของโปแกรม 4ZSuriya จะต่างจากตำราที่ให้นำ 30 องศาตั้งลบด้วยองศาของดวงอาทิตย์ จะได้มุมองศาที่เหลืออยู่ แล้วจึงนำองศาที่ได้ไปคำนวณร่วมกับอันโตนาที

ถ้าอาทิตย์อยู่ในราศีกันย์และมีอนาคตอุทัย 15 องศา จะถูกนำไปเทียบสัดส่วนกันกับอันโตนาที 42 องศาหรือ 168 นาทีก่อนเพื่อปรับเป็นอนาคตอุทัย 21 องศาเป็นต้น

เนื่องจากผมมองว่าการใช้ราศีละ 30 องศาเท่ากันตลอดนั้น เมื่อจะนำมุมองศามาใช้เทียบกับอันโตนาทีก็ควรปรับให้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกันก่อน

แต่จะให้ดีที่สุดควรเลือกใช้อันโตนาทีแบบ Auto