เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

วิธีคำนวณลัคนาจากอันโตนาที

วิธีคำนวณลัคนาจากอันโตนาที

วิธีคำนวณหาลัคนา โดยใช้อันโตนาทีแบบทั่วไป

ตัวอย่างนี้หาเวลาอนาคตอุทัย โดยใช้องศาของดวงอาทิตย์ไปลบจาก 30 องศา ตามวิธีที่ใช้กันทั่วไป

แต่ถ้าเวลาอนาคตอุทัยมากกว่าเวลาอันโตนาทีในราศีนั้น จะใช้สูตร Min มาปรับค่าไม่ให้เกินเวลาอันโตนาที เช่น ราศีพฤษภ มีเวลาอันโตนาที 96 นาที แต่เวลาอนาคตอุทัยมีค่า 100 นาที จะนำมาใช้ได้เพียง 96 นาที

=Min(เวลาอันโตนาทีของราศีนั้น,เวลาอนาคตอุทัย)

การใช้สูตร Min ดีกว่าและสั้นกว่าการใช้สูตร IF

=IF(เวลาอนาคตอุทัย>=เวลาอันโตนาทีของราศีนั้น,เวลาอันโตนาทีของราศีนั้น,เวลาอนาคตอุทัย)

Download แฟ้มตัวอย่าง