เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

วิธีแกะแฟ้ม เพื่อหาเซลล์รับค่าและเส้นทางการส่งค่าไปคำนวณ

วิธีแกะแฟ้ม เพื่อหาเซลล์รับค่าและเส้นทางการส่งค่าไปคำนวณ

ในแฟ้มที่ผมสร้างขึ้นจะใช้สีฟอนต์สีชมพูเพื่อบอกว่าเป็นเซลล์รับค่าเป็นเซลล์ต้นทาง พอกรอกค่าลงไปก็จะนำไปคำนวณต่อให้ทันที โดยในแฟ้มที่แจกให้ download นี้ ได้สร้างสูตรเพื่อให้หาวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันให้ทันที

=Day(Today())

=Month(Today())

=Year(Today())

=Now()-Today()

หากต้องการให้คำนวณหาตำแหน่งดาว ณ วันอื่น ก็ให้พิมพ์ทับเซลล์ที่สร้างสูตรเหล่านี้ได้เลย

สูตรที่ผมสร้างขึ้นนี้คิดขึ้นมาเองตามสูตรที่เขียนไว้ในตำรา ไม่ได้ลอกสูตรของคนอื่น จะทราบว่าคำนวณถูกหรือผิดก็ใช้วิธีนำตัวเลขที่ได้ไปเทียบกับปฏิทินโหราศาสตร์ว่าตรงกันไหม