เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

พ.ศ. – ค.ศ. ไม่ได้เท่ากับ 543 เสมอไป

พ.ศ. – ค.ศ. ไม่ได้เท่ากับ 543 เสมอไป

คนไทยทั่วไปทราบกันว่าเลขปีพ.ศ.มากกว่าเลขปีค.ศ.อยู่ 543 ปี เช่น ปีพ.ศ. 2563 – 543 จะได้ปีค.ศ.2020 แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไม่เสมอไปหรอก บางช่วงเดือนของบางปีต้องลบด้วย 542

ก่อนปีพ.ศ. 2484 วันขึ้นปีใหม่ไทยเราคือวันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ.หนึ่งๆเริ่มจากวันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคม ต่อมารัฐบาลในยุคนั้นได้ประกาศในปีพ.ศ. 2483 ว่าให้ปีใหม่ของปีต่อไปเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม เริ่มต้นตั้งแต่มกราคม ปีพ.ศ. 2484 ทำให้ปีพ.ศ. 2483 มีเพียง 9 เดือนตั้งแต่เมษายนถึงธันวาคม (1/4/2483 – 31/12/2483)

ถ้าในแฟ้มมีการกรอกข้อมูลของทรัพย์สินถาวร หรือวันเกิด หรือวันที่ทางประวัติศาสตร์ไว้ว่าเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีพ.ศ. 2483 (1/1/2483 – 31/3/2483) แสดงว่าบันทึกไว้ผิดพลาด เพราะประเทศไทยในระบบปีพ.ศ.ไม่มีวันที่ในช่วงนี้ไปแล้วตามกฎหมาย ซึ่งไม่ควรมีใครใช้อีก

ในการคำนวณหาความแตกต่างว่าจะใช้ 543 หรือ 542 ให้ใช้หลักว่า “เฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีพ.ศ. 2483 หรือของปีพ.ศ.ก่อนนั้น” ต้องใช้เลข 542 เพราะเป็นช่วงปลายปีของปีพ.ศ.เดิม และรับรู้ว่าเป็นต้นปีค.ศ.ปีถัดไป เช่น ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2483 (ถ้ามีใครใช้) หรือปีพ.ศ.ก่อนนั้น เป็นปีค.ศ. 1941

=IF(And(ปีพ.ศ.<=2843,เลขเดือน>=1,เลขเดือน<=3),542,543)

ส่วนระบบวันที่ของ Excel ไม่รับรู้ถึงความแตกต่างนี้ Excel จะใช้ 543 ตลอด เมื่อใช้ Format d/m/bbbb เปลี่ยนเลขปีที่บันทึกไว้เป็น 15/3/1938 จะแสดง 15/3/2481 ซึ่งที่จริงต้องเป็นวันที่ 15/3/2480